1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou Janem Zainerem, IČ: 87164167, dále jen „prodávající“, na straně jedné a osobami využívajícími služeb Internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „obchodní zákon“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je starší 18 let, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

3. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Ty budou kupujícímu převedeny v případě řádného vrácení zboží do 30 dnů a to bez nákladů na dopravu zboží. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství a daňového dokladu a to na vlastní náklady kupujícího. Toto právo se vztahuje pouze na fyzické nepodnikající osoby, nikoli na firmy s IČ, které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Na tyto subjekty se podmínky pro vrácení zboží nevztahují a firma může zboží vrátit pouze po dohodě s prodejcem po vyčíslení všech nákladů. Kupující má dále právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a zboží vyexpedováno.

4. Storno poplatky

V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady na přepravu zboží. Takto vzniklou pohledávku může prodávající předat externí společnosti za účelem vymáhání pohledávky.

5. Informace o zboží

Prodávající uvede na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o zboží, které nabízí. Zejména název, značku (výrobce či dovozce), koncovou cenu za zboží v Kč i pro jednotlivé varianty produktů, záruční dobu, která je na zboží poskytována, informaci o lhůtě dodání, případně další informace popisující např. charakteristiku zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

6. Proces objednání, dodací podmínky

V případě objednávky jsou ceny účtovány dle druhu vína a ostatního zboží.

Cena poštovného závisí na druhu volby doručení a způsob platby objednávky.

  • Celková cena od 2560 Kč – dopravné zdarma

Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady. Prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1–10 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. V případě zájmu kupujícího lze individuálně objednávku vyřídit po částech. Za dobu přepravy je považováno nejvýše 5 dní. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím dále fakturu na toto zboží a pokud to charakter zboží vyžaduje, také záruční list, návod k použití apod. V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. Cena zboží

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn , po dohodě s kupujícím, zvýšit ve stejném poměru kupní cenu. U objednávek netradičních rozměrů a nad 20 000 Kč je možno požadovat zálohu ve výši 50% , která bude odečtena z kupní ceny.

8. Platební podmínky

Kupující -odběratel je povinen zaplatit prodávajícímu – dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen kupující zaplatit kupní cenu dobírkou v hotovosti, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví prodávající fakturu, nebo daňový doklad, který mu bude zaslán společně s objednávkou. U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ s prodlením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele. V případě platby zálohovou fakturou je zboží odesíláno vždy až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

Informace, které kupující poskytne prostřednictvím objednávkového formuláře slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

10. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno viditelné poškození, je kupující povinen sepsat s řidičem, který zboží doručuje, zápis o škodě a zboží nepřebírat. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží kupující stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Na doplňky se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.

Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího.

Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).

11. Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

12. Ochrana autorských práv

Obsah stránky www.valasskyprodukt.cz podléhá autorskému právu a je také nositelem ochranné známky. Jakékoli používání obsahu nebo jakékoliv jeho části, je možné jen s písemným souhlasem majitele.